Update 14/01/2023

Inleiding

Mensen maken overal onderlinge afspraken: in het gezin, op school of op het werk, en dus ook in de sportclub. Zonder degelijke afspraken vervallen we al snel in chaos. Deze afspraken of regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet zo wat wel en wat niet kan.  We hebben deze afspraken/regels samengesteld zodat iedereen binnen de club weet hoe hij/zij zich moet gedragen en wat we van elkaar mogen verwachten. Volleybal is een ploegsport en een ploegsport vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld. Deze regels zullen daar zeker positief toe bijdragen. Spelen bij Smash Neerijse betekent dat je hiermee instemt en dat je je eraan houdt.

Uitgangspunten

 1. Lid zijn van Smash Neerijse is meer dan alleen volleyballen. Ieder lid van de club levert een extra bijdrage in welke vorm dan ook, ieder volgens zijn eigen mogelijkheden.
 2. Leden van Smash Neerijse tonen respect voor medespelers, vrijwilligers van de club, tegenstanders, scheidsrechters en supporters ongeacht hun herkomst, huidskleur, geaardheid, geslacht, godsdienstige overtuiging, levenswijze, enz….
 3. De ouderen van de club, de trainers en de ouders vormen een voorbeeldfunctie voor de jongeren.
 4. Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag zoals vloeken en schelden t.o.v. andere personen worden door de club niet getolereerd.

 • TOP Sportclub:
  In samenwerking met de Volley Vlaanderen, Sport Vlaanderen, SVS, VTS (Vlaamse Trainersschool),… werkt onze club mee aan de campagne “Time-out tegen pesten”. Deze campagne informeert, stimuleert en ondersteunt de sportsektor om actief aan een pestvrije omgeving te werken.  
 • Pesten? Geen denken aan!
  • Laat anderen meedoen en sluit niemand uit, geef extra aandacht aan nieuwelingen (sociaal).
  • Verspreid geen roddels of geruchten, ook niet online (sociaal/cyberpesten).
  • Respecteer de privacy van jezelf en anderen en verspreid nooit ongevraagd foto’s of persoonlijke informatie zonder toestemming, ook niet online (sociaal/cyberpesten).
  • Neem de smartphone niet mee in de kleedkamers of laat hem in de sporttas (cyberpesten).
  • Doe niets online wat je ook niet in “real life” zou doen (cyberpesten).
  • Spreek een volwassene aan als jij of iemand anders slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag.
 • Gezondheid en ethiek:
  • Wat is een API?
   Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

   Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
   Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
   Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
   PRAAT ER OVER!

  • Aanspreekpunt/vertrouwenspersoon :

 1. Leden van Smash Neerijse behandelen materiaal, velden en gebouwen met respect.

Regels spelers

 1. Jaarlijks wordt het lidgeld op het einde van het vorige seizoen ter betaling aangeboden. Kosten die voortvloeien uit een laattijdige betaling vallen ten laste van het lid. Het lidgeld wordt onder geen beding terugbetaald (bv. Blessures, verhuis, …)
 2. Het lidgeld dekt de kosten van het volleyballen (huur zaal, betaling trainers, aansluiting Volley Vlaanderen, verzekering, materiaal, ed). Er wordt enkel lidgeld gevraagd aan de spelende leden. Een niet-spelend lid, vrijwilliger, geniet van een vrijstelling.
 3. Zolang het lidgeld niet is betaald, kan de speler niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.
 4. Doorgeven van wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres, …) aan de secretaris is noodzakelijk om in orde te zijn met de aansluiting en verzekering. Verschillende persoonlijke gegevens kan je aanpassen in je Twizzit-account.
 5. In de officiële competitie worden de procedures gevolgd die algemeen geldig zijn binnen Volley Vlaanderen (info reglement op www.volleyvlaams-brabant.be).

Kledij

 1. De club vraagt van iedere speler dat hij de wedstrijduitrusting, door de club ter beschikking gesteld, behandelt als “een goede huisvader”, deze uitrusting blijft eigendom van de club. De uitrusting mag enkel gedragen worden tijdens wedstrijden, maar niet tijdens trainingen of andere activiteiten buiten clubverband. De speler die de club verlaat, levert onmiddellijk de ter beschikking gestelde uitrusting in bij zijn ploegverantwoordelijke, vooraf netjes gewassen. 
 2. Deelnemen aan de trainingen doe je steeds in aangepaste sportkledij.
 3. Alle kledij zit in de sportzak en blijft niet achter in de kleedkamer (om diefstal te vermijden).
 4. Sportschoenen zijn proper, stevig en geven voldoende steun zodat blessures kunnen voorkomen worden. Met binnensportschoenen loop je niet buiten, dus je brengt ze mee en verandert van schoeisel bij het binnenkomen of buitengaan.

Hygiëne en gezondheid

 1. Alcohol, tabak, drugs en doping zijn ten strengste verboden vóór, tijdens en na elke activiteit.
 2. Tijdens wedstrijden en trainingen dragen we geen hoofddeksels, ringen, horloges of andere sieraden, dit om kwetsuren , beschadiging en verlies te vermijden. GSM/SMARTPHONE, IPOD, MP3 speler, … zijn niet toegelaten tijdens de duur van de trainingen en wedstrijden.
 3. Er wordt voor gezorgd dat de kleedkamers en de sportzaal steeds netjes worden gehouden. Dat betekent dus dat de speler geen drankblikjes, flesjes, papiertjes, of andere voorwerpen laat rondslingeren. Tijdens de drankpauze verlaat men de sporthal niet. 
 4. Gevonden voorwerpen worden afgegeven aan de trainer/verantwoordelijke cafetaria
 5. Na elke training of wedstrijd ruimen we samen op vooraleer we naar de kleedkamer “vluchten”. 
 6. Het is aanbevolen te douchen na het sporten.

 Trainingen en wedstrijden

 1. De speler is op alle trainingen en wedstrijden aanwezig. Indien de speler ten gevolge van overmacht (ziekte, studies, werk, bijzondere familiale omstandigheden, e.d.) toch niet aanwezig kan zijn, wordt de trainer daarvan zo snel mogelijk gewaarschuwd. Dit kan telefonisch, per SMS, … enz. Zonder meer wegblijven wordt niet geapprecieerd. Bij langdurige afwezigheid t.g.v. ziekte of blessure dient er een doktersbriefje te worden binnengebracht.
 2. Bij aanvang van elke training meldt iedereen zich bij de trainer, hij vult de aanwezigheidslijst in.
 3. Ten laatste 5 min. voor de aanvang van de training staat de speler in sportuitrusting op het veld.
  Taping, verzorging of preventieve opwarming dienen voor de start van de training te gebeuren.
 1. Elke blessure wordt voor de aanvang van iedere activiteit persoonlijk aan de trainer/coach gemeld. De training en thuiswedstrijd beginnen met het klaarzetten van de palen en het net en eindigen met het opruimen (alle ballen in de kokers, lege drankbussen en allerhande afval in de vuilbak, palen en net wegzetten als er geen ander team na jouw team traint. Elke speler helpt opruimen en verlaat de zaal pas als hij volledig klaar is, tenzij de trainer toestemming geeft om eerder te vertrekken.
 2. Word je tijdens een training weggestuurd, dan verlaat je de sporthal niet. Na de training volgt een gesprek met de trainer. Bij herhaling wordt het gedrag besproken met de ouders.
 3. Bij thuiswedstrijden is de speler minstens een half uur vooraf in de sportzaal, bij uitwedstrijden is dit afhankelijk van de richtlijnen van de trainer/coach/ploegafgevaardigde.
 4. De speler toont het nodige respect voor de trainers/coaches, medespelers, tegenspelers en de scheidsrechters.
 5. De speler respecteert de spelaanwijzingen van de trainer/coach. Het is uitsluitend hij - of bij afwezigheid van de trainer/coach, diegene die werd aangeduid - die de ploegopstelling bepaalt. Reservespelers/speelsters zitten op de reservebank of aan het scorebord en volgen de wedstrijd (geen koffieklets…) Bij Time-out verzamelen de spelers (ook de reservespelers/speelsters) zich rond de coach en laten de coach aan het woord.
 6. Het is niet toegestaan om trainingen bij te wonen van andere clubs voor het einde van de competitie. Uitzonderingen worden besproken met het bestuur.
 7. Vroegtijdig stoppen met wedstrijdspelen en trainen in de loop van het seizoen wordt eerst besproken met het bestuur. Iedere speler speelt zijn seizoen uit.
 8. Veranderen van club gebeurt op het einde van het seizoen (april) en wordt eerst besproken met het bestuur.
 9. Stoppen met volleyballen? Vanaf het ogenblik dat je competitie speelt met Smash Neerijse, ben je aangesloten en wordt er ook een lidmaatschap voor jou betaald bij Volley Vlaanderen. In april wordt er een rondvraag gedaan of je voor het komende seizoen verder zal spelen. Dit gebeurt via een in/uitschrijvingsformulier. Waarom zo vroeg? Dit komt doordat onze competitieploegen moeten ingeschreven zijn op 1 mei (bij Volley Vlaanderen) en schrapping van de leden enkel kan gebeuren tijdens de schrappingsperiode. Vergeet je je uit te schrijven, dan word je automatisch heringeschreven bij de club en dient het lidgeld te worden betaald. Veranderen van club is niet meer mogelijk wanneer je reeds bent ingeschreven voor het volgende seizoen.

Voor de trainers/coaches

 1. De trainer/coach heeft een voorbeeldfunctie. Hij is tijdig en in sportieve outfit aanwezig in de sportzaal en zorgt dat hij de spelers kan ontvangen.
 2. Trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor een correcte communicatie naar spelers en ouders.
 3. Trainers zijn steeds bereid spelers en ouders te woord te staan indien zij hierom vragen. Uiteraard gebeurt dit niet tijdens de training of wedstrijd.
 4. De trainer zorgt er voor dat elke training degelijk voorbereid wordt.
 5. Een trainer of coach zorgt zelf voor vervanging indien hij niet kan aanwezig zijn. Hij/zij brengt het bestuur op de hoogte van zijn/haar afwezigheid en wie de vervanging zal doen.
 6. De trainer of coach beslist wie er speelt.
 7. De trainer of coach draagt de verantwoordelijkheid voor de hele groep en motiveert de spelers.
 8. De trainer (of ploegverantwoordelijke) zet mee het veld klaar en zorgt er na de wedstrijd voor dat het materiaal netjes opgeborgen wordt en dat alle ballen aanwezig zijn in de juiste ballenbak.
 9. Tijdens de training verzorgen de trainers hun houding (bvb. niet tegen paal leunen…).
 10. De trainer registreert de aan- en afwezigheden van de spelers en bezorgt maandelijks een overzicht aan de club-secretaris.
 11. De trainer is verplicht aanwezig op de trainersbijeenkomsten.
 12. De trainer is enkel actief bij Smash Neerijse. Uitzonderingen zijn steeds mogelijk en worden eerst besproken met het bestuur.
 13. De trainer neemt zoveel mogelijk deel aan de opleidingen en bijscholingen die hem/haar door het bestuur of de sportieve cel worden aangeboden.

Clubacitiviteiten

De volleybalclub organiseert zelf (bv eetfestijn, volley stuif-in, open trainingen, …) of neemt deel aan extrasportieve activiteiten die voor de noodzakelijke inkomsten voor de club zorgen. Het bestuur laat aan elk team en/of speler tijdig vooraf weten wanneer welke hulp wordt verwacht. Naast aanwezigheid op de training en de wedstrijden, verwachten we van elke speler bij deze extrasportieve activiteiten aanwezig te zijn, mee te helpen. Hij nodigt ook zijn familie en vrienden uit om aanwezig te zijn.

Ploegverantwoordelijke   

Elke ploeg heeft zijn ploegverantwoordelijke, dit kan een ouder of een andere betrokkene zijn. De ploegverantwoordelijke heeft de taak de ploeg bij elkaar te krijgen, de verplaatsingen te regelen, de administratie tijdens de wedstrijden regelen, …  

Betrokkenheid ouders  

Uiteraard zijn wij blij als ouders ons willen helpen. Voor ouders zien wij een belangrijke rol weggelegd binnen de jeugdwerking van de club. Vooral in het aanmoedigen van de kinderen, maar ook het actief op zich nemen van een aantal taken zoals ploegafgevaardigde, het vervoer van en naar wedstrijden, het opzetten en afbreken van de terreinen, het invullen van het wedstrijdblad, scheidsrechter zijn, … vinden wij onontbeerlijk in onze jeugdwerking.  Wees een sportouder!

Algemeen

 • Ik waak erover dat mijn kind administratief met de club en de sportbond in orde is.
 • Ik weet dat mijn kind aan geen trainingen en wedstrijden kan/mag deelnemen als de administratieve formaliteiten niet vervuld zijn en mijn kind dan ook niet verzekerd is tegen gebeurlijke ongevallen en burgerlijke verantwoordelijkheid tegenover derden.
 • Ik weet dat mijn kind pas administratief in orde is als het lidgeld en andere eventuele kosten van (her)aansluiting bij de club betaald zijn.
 • Ik breng mijn kind tijdig naar de training/wedstrijd en haal hem/haar daarna ook tijdig op. Verplaatsingen naar wedstrijden dienen te gebeuren door de ouders.
 • Indien je kind een probleem heeft waarvan je train(st)er best op de hoogte is, niet laten aanslepen maar onmiddellijk mededelen aan de train(st)er. Dit gebeurt steeds beleefd voor of na (niet tijdens) de training of wedstrijd.
 • We vinden het steeds leuk als ouders meehelpen bij de sportieve (wedstrijdje fluiten) en de extrasportieve clubactiviteiten (eetfestijn, actie Moeder/Vaderdag, Stuif-in)

 

 • Voor de match/wedstrijd 
  • Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.
  • Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken.
  • Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders, maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen.
  • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van de sport en de fairplay te houden.

 

 • Tijdens de match/wedstrijd
  • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
  • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel voor mijn kind als de tegenstrever.
  • Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
  • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de juryleden.
  • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer.

 

 • Na de match/wedstrijd
  • Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over.
  • Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever.
  • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de uitslag of eindstand.
  • Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat liep goed, wat minder en wat we eruit leren.

Het bestuur

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat te allen tijde de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijd.

Leden, ouders, supporters en ook tegenstanders die uitkomen tegen onze ploegen, kunnen met om het even welke klacht steeds terecht bij het bestuur. Wij trachten steeds tot een oplossing te komen, ongeacht het probleem.

Communicatieplatform - mailverkeer

Het bestuur geeft informatie of mededelingen door via het communicatieplatform - ledenbeheerssysteem TWIZZIT, het is daarom belangrijk de juiste gegevens en emailadres(sen) te bezorgen aan de secretaris.

Website : www.smashneerijse.be

Volgende zaken zijn beschikbaar :

Wedstrijdkalender, nuttige informatie (bestuur, sportzalen…), trainingsuren, reeksindelingen, nieuwtjes, sponsors, gedragscodes, …

Facebook en facebookgroep : www.facebook.com/smashneerijse

Instagram: https://www.instagram.com/smash_neerijse/

Activiteiten en nuttige info worden verzameld op onze Facebookpagina en via de nieuwsbrieven via Twizzit.

Wat bij ongeval/blessure?

Vermeld de blessure tijdens een wedstrijd steeds op het wedstrijdblad. Laat het verzekeringsdocument (op onze website, bij bestuur of te downloaden op www.volleyvlaams-brabant.be) invullen door de geneesheer en mail deze door naar de secretaris.